ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދިހަދުވަހެއްގައި ވަކި ޚާއްޞަކަމެއްވާކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘްއަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްއެއް ނޫން

މިހިސާބުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޚުޠުބާދެއްވާ ބޭފުޅަކު ޚުޠުބާއެއް ދެއްވިއެވެ. އެޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި ސަލްމާންގެފާނުގެ ޙަދީޘް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޙަދީޘްއަކީ ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އެބޭކަލުންނަށް ޝަޢުބާނުމަހުގެ އެންމެފަހު ދުވަހު ޚުޠުބާއެއްދެއްވިކަމަށްވާ ޙަދީޘްއެވެ.