[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (13)

ފިރިހެންމީހާ، މަޝްޣޫލުވެ އުޅެންޖެހުމާއި، ވަޡީފާގައި އުޅެން ޖެހުމުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް ވަޤުތު ހުސްކުރަން ފަރުވާ ކުޑަކުރެވެއެވެ.