[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވައްހާބިޒަމަކީ ކޮބާ؟

    މި އާޓިކަލް ލިޔަން ފަށުމުގެ ކުރީން ވައްހާބިޒަމާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް މި ކަމާއިމެދު އެމީހުންގެ ޚިޔާލު އަޅުގަޑު ހޯދާލީމެވެ. ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ ގިނަ މީހުންނަށް ވައްހާބިޒަމް ސިފަވަނީ ތުނބުޅި ނުވަތަ ޖުއްބާ ނުވަތަ ފަގުޑިއެވެ. އެއްބަޔަކު އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ދެކޭއިރު އަނެއްބަޔަކުދެކެނީ އެއީ ސުންނީ މުސްލިމުންގެ ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވައްހާބިޒަމް ގެ އަސްލާއި، އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަމާއި އެނަން ދެވުނީ ކޮންބަޔަކަށްކަމާއި އެބަޔަކަށް އެނަން […]