[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، “ސިޔާސަތު” މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމެވެ. އަދި އިޞްޠިލާޙީގޮތުން ސިޔާސަތަކީ: “ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމާއި، ވެރިކަމަށް މީހަކު އިސްކުރެވޭ ގޮތާއި، ޙާކިމާގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި، ޙާކިމާއާއި ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި އަދި އަމާންކަމުގެ ޙާލަތާއި ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި […]