[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމުގެ މުހިއްމުކަން

އިންސާނާގެ ކަންތައްތައް ހޯދައި ދެނެގަތުމަކީ އޭނާއާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށާއި އޭނާގެ މައްޗަށް އަސަރުކުރުވުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭކަމެކެވެ. ހަމައެގޮތަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރަންޖެހޭ ކުދިންގެ ޢުމުރާއި އެމީހުންގެ ދެނެގަތުމުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަކީ އެކުދިންނާ އެކަށޭނަ މަންހަޖެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ތަރުބިއްޔަތުގައި ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތަރުބިއްޔަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ މުނާސަބު ތަރުބަވީ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމަކީވެސް ތަރުބިއްޔަތު ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމުގައި އަދި އަވަހަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ އަސަރު […]