[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައިނު އަޅައިގެން ނުވަތަ ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ކުރާ ނަމާދު ރަނގަޅުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: އައިނު އަޅައިގެން އަދި ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސަޖިދަކުރާ ވަޤުތު ސާޖިދަކުރާ މީހާގެ ނޭފަތާއި ނިތްކުރި ސަޖިދަކުރާ ތަނުގައި ރަނގަޅަށް ޖެހުން އޭގެ ސަބަބުން މަނާ ނުކުރާނަމައެވެ. އެގޮތަށް މެދުވެރިވާނަމަ، ނަމާދުގެ ކުރިން ޢައިނު ނެގުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ސަޖިދައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ނެގުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. އިމާމު ބުޚާރީ ރަޙިމަހުﷲ އާއި އިމާމު މުސްލިމު ރަޙިމަހުﷲ އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ […]