[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 9

ސަލަފުންގެ ބައެއް ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި، ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރިމީހުންގެ ތެރެއިން ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނަރަކަޔަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުންވާނީ ނަރަކައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުގައެވެ.