[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 10

ނަރަކައިގައި ވަނީ ހަތް ދޮރުކަމަށް، ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 10

ނަރަކައިގައި ވަނީ ހަތް ދޮރުކަމަށް، ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.