[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކާފިރުންގެ ކަންވާރު

ކާފިރުންގެ ކަންވާރުގެ އަޞްލަކީ ހުއްދަވެގެންދުމެވެ. އޭގެ ނަޖިސްކަން އެނގިއްޖެއުމަށްދާންދެނެވެ.