[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٤ (ف 1 ، د 5 – تَوْحِيْدُ الأُلُوهِيَّة)

އެއީ އަޅުތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. މިޘާލަކަށް: ދުޢާކުރުމާއި، ނަދުރުބުނުމާއި. ޛަބަޙަކުރުމާއި، އުންމީދުކުރުމާއި(الرَّجَاء)، ބިރުގަތުމާއި (الخَوْف)، އުންމީދާއެކު އެދުމާއި (الرَّغْبَة)، ބިރުގަތުމާއެކު ދުރުހެލިވުމާއި(الرَّهَبَة)، ތައުބާވުމާއި ވާތްގަށްއެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމާއި މާތްކޮށްހިތުމެވެ.

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 4

ފުރަތަމަ ފަޞްލު އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުންނާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށާއި ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތަފްޞީލީ ބަޔާން އަހުރެމެން ﷲ ތަޢާލާގެ ރުބޫބިއްޔަތު ވަންތަކަމަށް އީމާންވަމެވެ. އެބަހީ ހަމައެކަނި ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި އީމާންވުމެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަދުބީރު ކުރައްވަނީވެސް ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ކަމުގައި ޔަޤީންކުރުމެވެ. އަދި އަހުރެމެން […]