[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބޮޑު ޝިރުކުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެންދޭ

3- ބޮޑު ޝިރުކުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެންދޭ އޭގެ މާނައަކީ އެ ޢަމަލުކުރާ މީހާގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޤަބޫލުކުރެވިގެންނުވުމެވެ. އޭނާ ކުރާ ނަމާދެއް ދޭ ޒަކާތެއް އަދި މިނޫންވެސް އޭނާ ކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އޭނާގެ ކިބައިން ޤަބޫލުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އެވަނީ ބޮޑު ޝިރުކުގެ މަތީގައެވެ. ކުޑަ ޝިރުކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެހެނިހެން ޢަމަލުތައް ބާޠިލުވެގެންނުދެއެވެ. އެކަމަކު ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެއްކުންތެރިކަން ވަންނަ ޢަމަލު ނުވަތަ ދެއްކުންތެރިކަން އެ ޢަމަލަކާ އެއްވާ ޢަމަލު […]