[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތައް3

ކުދިޝިރްކުގެ ދެވަނަ ބައި:  ކުދި ޝިރްކުގެ ދެވަނަބަޔަކީ ވަންހަނާ ޝިރުކެވެ. އެއީ ގަސްދާއި ނިޔަތުގައި ޝިރުކުކުރުމެވެ. އެއީ ދެއްކުމަށް ނުވަތަ އިއްވުމަށް އަޅުކަން ކުރުންފަދަ ކަންތަކެވެ. ﷲއަށް ކުއްތަންވެވޭ ފަދަ އަޅުކަމެއް ކުރަމުންދާއިރު މީސްތަކުން އެކަމަށް ތަޢުރީފުކޮށް ސަނާކިޔާނެކަމުގެ އެދުމުގައި އެމީހުންނަށް ދެއްކުމަށް އެއަޅުކަމެއް ކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ތިމަންކުރަންހުރި ނަމާދު މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުމަށް ކިޔެވުން ރީތިކޮށް ނަމާދުގެ ޙަރަކާތް ރީތި ކުރުމެވެ. އަދި ޞަދަޤާތް ދިނުމުގައިވެސް މީސްތަކުން ތިމާއީ ދީލަތި މީހެކޭ ބުނޭތޯ އަދި […]