[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ މީހުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެމެން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ އަހަރެމެންގެ ކިބައިގައި ކޮންކޮން ޞިފަތަކެއް ހުރެގެން ހެއްޔެވެ؟ الإحــــســـــــان : އިޙްސާންކަން: އިޙްސާންތެރިންނަކީ އެއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ. އެހެނީ އެމީހާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު އޭނާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އިޙްސާންތެރިކަމަކީ އެއީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ މުރާޤަބާކުރައްވާކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އަދި ބަސްބުނުމުގަޔާއި ޢަމަލުކުރުމުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ. އެއީ ޢަމަލުތައް އޭގެ […]

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 6

ހުޅަނގުގެ މަންހަޖާއި ތިއަރީތަކުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ތަރުބަވީ ފޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެފަދަ ފޮތްތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢާއްމުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ތަރުބިއްޔަތަކީ ހުޅަނގުގެ ނަޒަރިއްޔަތު ތަކާއި ފިކުރުތަކުން އުފަންވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި މުސްލިމުން ތަރުބިއްޔަތުގެ އުސްތާޛުންނަށް ހުޅަނގުގެ ތަރުބަވީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަށް ކުރާ އަސަރު ވިސްނުނެވެ. އަދި އެއީ ބާޠިލު ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތަރުބިއްޔަތަކަށްވާތީ، ތަރުބިއްޔަތުގައި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ރުޖޫޢަވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ތަރުބަވީ […]