[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަޞީހަތްދިނުމާއި އަދި އެނަޞީހަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ މާތްކަން 2

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد “ފަހެ ޙައްޤު އެނގި ބަޔާންވެއްޖެމީހާއަށް ހައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި ބާތިލުގައި ހިފަހައްޓައި ބާތިލުގެ ގޮތްތަކުގައި ތިބުމަށްވުރެ ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އަދި ނަޞީޙަތް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ނަޞީޙަތް ރައްދުވާ މީހާގެ ދަރަޖައިން އެއްވެސް ދަރަޖައެއް އުނިވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަމުންވެސް ބައެއް އުނިނުވާ ހުއްޓެވެ. އަދި އޭނާގެ މަޤާމުންވެސް އަދި ޒަޢާމަތުންވެސް އެމީހަކަށް އުނިކަމެއް […]