[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަންނަ ފެނާއި ލޭގެ ޙުކުމް

ސުވާލު:ވިހެއުމުގެދެދުވަސް ނުވަތަ ތިންދުވަސްކުރިން މާބަނޑު އަންހެނާގެފަރުޖުން ނުކުންނަ ދިޔާތަކެތީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟އެއީ ފެން ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުން އެއަށް [ ماء الجنين ]އެމްނިއޮޓިކް ފުލުއިޑް އޭވެސް ކިޔައެވެ. އެ އަންނަނަމަ އޭނާއަށް ނަމާދުކޮށް ރޯދަހިފިދާނެހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު: ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނުކުންނަނީ 1- ލޭކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ ނުކުންނަނީ ވިހެއުމުގެ ދެދުވަސް ނުވަތަ ތިންދުވަސްކަމުގައި ވެފައި އެއާއެކު ވިހެއުމުގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭނާއި ތަދުވާނަމަ […]

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ޙުކުމް

ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ (މަސްޖިދު ސުންނަތުގެ) ދެރަކުޢަތަކީ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިކަމަށް އިޖުމާޢު ނަޤުލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.