[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށްވުމުން އެކަމުގައި ޚާއްޞަކަމެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން – رحمه الله – އަށް ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށް ވުމުން އެދުވަސް މާތް ވެގެންވާކަމަށް ނަބިއްޔާ – صلى الله عليه وسلم – ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ޝައިޚް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ: ޢަރަފާތް ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށްވުމުން ވަކި ޚާއްޞަކަމެއް ވާކަން ނަބިއްޔާ – صلى الله عليه وسلم – ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. […]