[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (2)

ޖިންނީންނާ ބެހޭގޮތުން ނަބީބޭކަލުން ޚަބަރު ދެއްވާފައިވަނީ އެއީ ދިރުންހުރި، ބުއްދި ހުރި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކަންކަންކުރާ ބައެއް ކަމުގައެވެ.