[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލަވަޔާއި މިޔުޒިކު ޙަރާމްވުމަކީ ޚިލާފީ މައްސަލައެއްތަ؟ އެއްވަނަބައި.

ތަރުޖަމާގެ މުޤައްދިމާ الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد. ދެން ފަހެ އެންމެ ތެދުހައްދަވާ، އެބޭކަލެއްގެ ބަސް ތެދުކުރެއްވިފައިވާ އެބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅުތަކަކީ ﷲގެ ވަޙީބަސްފުޅުކަމުގައި އެންގެވިފައިވާ ކަލޭގެފާނުން ވަނީ މިޔުޒިކްް އާލާތްތައް ހުއްދަކުރާނެ ބަޔަކު ނުވަތަ އެއީ ހުއްދަކަމެއްފަދައިން ބޭނުންްކުރާނެ ބަޔަކު އަންނާނެ ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާ އުއްމަތަށް އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ. ފަހެ އެއިންޒާރު ލިބިގަތީ ކިތައްމީހުންތޯއެވެ؟ އެނުބައި ފާޙިޝް ފާސިދު ފާސިޤުންގެ އެޢަމަލަކީ އެކަމުގެ ޙަލާލް ޙަރާމްކަމާމެދު، […]