[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 44 “ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން.”

ބ. ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން:   ހިނގައިދިޔަ ފިތުނަތަކުތެރޭގައި ޢަލީގެފާނު رضي الله عنه އާ ދެކޮޅަށް ޚަވާރިޖުން ނުކުތުން ހިމެނެއެވެ. އެބައިމީހުން ފާޅުވާންފެށީ ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ ނިމި، އެދެޖަމާޢަތުގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރުމަށް އިރާޤާއި ޝާމުގެ ރައްޔިތުން އެއްބަސްވެގެން ތިއްބައެވެ. ދެންފަހެ ޢަލީ رضي الله عنه ކޫފާއަށް އެނބުރިވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީ، ޚަވާރިޖުން އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރުގައި ވުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނާ ވަކިވެގެން ދިޔައޫއެވެ. އަދި ޙަރޫރާ[1] އެވެ ކިޔޭ ތަނެއްގައި އެބައިމީހުން ބަނޑަހަޖެހިއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޢަދަދު އަށްހާހަށް އަރައެވެ. އަދި […]