[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުށުސަޖިދަ ޖެހުމާއި ބެހޭ ޙުކުމްތައް 2

ޝެއިޚު އިބުނު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވައެވެ. “ނަމާދު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ސަލާމްދެވުން. ނަމާދު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ސަލާމްދިނުމަކީ ނަމާދަށް އިތުރުވާ އިތުރުވުމެކެވެ.(އެތަނުގައި އިތުރުވުމަކަށް ވާގޮތަކީ ނަމާދުގެ ތެރެއިން(ފުރިހަމަނުވަނިސް) ސަލާމެއް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ). ފަހެ ނަމާދުކުރާ މީހުން ނަމާދު ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ޤަޞްދުގައި ސަލާމްދީފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ. ހަނދާން ނެތިގެން އެފަދައިން ކަންތައް ކުރެވުމަށްފަހު، ހަނދާންވީ ވަރަށް ގިނައިރުވީ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަ އަލުން ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ހަނދާންވީ ކުޑަ ވަޤުތުކޮޅެއްގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަ، މިސާލަކަށް ގާތްގަނޑަށް ދެމިނިޓް ނުވަތަ […]