[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

الله تبارك وتعالى ގެ މަތިވެރިކަމާއި އެއިލާހުގެ މުލްކުފުޅުގެ ތަނަވަސްކަން

  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ﷲތަޢާލާއީ މަތިވެރިވެގެންވާ އިލާހެވެ. އެއިލާހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަމަކީ ސިކުނޑިކަށް ތަޞައްވަރު ނުކުރެވޭހާ މަތިވެރިކަމެކެވެ. ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ހުރިހާކަމެއްވަނީ އެއިލާހުގެ މުލްކުފުޅުގެ ދަށުގައެވެ. އެއިލާހު ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކެއް ހެއްދެވިއެވެ. އަދި އެތަކެއްޗަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެތަކެތީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ ތަދުބީރު ކުރައްވައެވެ. އަދި އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ކިބައިން އެއިލާހު ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. މަޚުލޫގެއްގެ އުރެދުމަކުން އެއިލާހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މަޚުލޫގެއް އެއިލާހަށްވާ ކިޔަމަންތެރިކަމަކުން، އެއިލާހަށް […]