[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 12

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަޤުތީ އުފަލެއް ދެނިވި އެއްޗެއްސެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުނިޔަވީ އުފަލަކީ ޞާލިޙު އަންހެނެކެވެ.”