[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނިފާޤުކަން 2

ނިފާޤުގެ ތަޢުރީފް ޢަރަބިބަހުގައި ނިފާޤް ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު (نفق) މިބަހުން ޞައްޙަ ދެ އަޞްލެއް (މާނައެއް) ޢަރަބި ބަހުގައި ނެގެއެވެ. އެއިން ދަލީލުކޮށްދޭ އެއް މާނައަކީ އެއްޗެއް މެދުކެނޑި އަދި ފިލައި ދިޔުމަށެވެ. އަނެއް މާނައަކީ އެއްޗެއް ފޮރުވި އަދި ވަންހަނާވުމެވެ. އެގޮތުން މިބަސް ނެގިފައިވަނީ النفق އިންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ބިމުގެ އަޑީގައި ފޮރުވިފައިހުންނަ ހޮރެވެ. އަދި ނިފާޤަށް ނިފާޤް ކިޔެނީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ. މުނާފިޤުމީހާ އޭނާގެ ކުފުރު ފޮރުވައިފައިވާތީއެވެ. ހަމައެހެންމެ ނިފާޤުގެ ސާފު ޝަރުޢީ […]