[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (14)

އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ “ފަހެ، މިއާޔަތުން ދަލީލުކޮށްދެނީ އެސޮރުމެންނަށް ބީހެވޭނެކަމެވެ. އެއީ ސުވަރުގޭގައި ޙޫރުލްޢީނުންނާ ބީހުމެވެ.”