[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެކަނި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: މީހަކަށް އިސްތިސްޤާ ނަމާދު އެކަނި ހުރެ ކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ މުދައްރިސަކަށް ކިޔަވާ ކުދިންތަކަކާ އެކު އިސްތިސްޤާ ނަމާދުމަދަރުސާގައި ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ —————————— ޖަވާބު: ފިޤްހު ޢިލުމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބަލާލާއިރު އިސްތިސްޤާ ނަމާދު އެކަނި ކުރުންވެސް ހުއްދައެވެ. ނުވަތަ ޢާއިލާ މީހުންނާއިއެކު ނުވަތަ ދަރިވަރުން މުދައްރިސާއިއެކު ޖަމާޢަތުގައިވެސް ކުރުން ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ އަދި ސުންނަތް ގޮތަކީ ވީހާވެސް ގިނަ މުސްލިމުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ، ޖަމާޢަތުގައި އިމާމާ އިސްވެ ހުރެ ނަމާދުކޮށް ދުޢާ ކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ […]