[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިހާރައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ ކަމުގައި ނުވެފައި، ފިހާރައިގެ ސޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވެހުރެ، ސިނގިރޭޓު ފޮށްޓެއް ވިއްކައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު ފާފަވެރިވާނެތޯއެވެ؟ ހަމްދު ހުރީ ﷲ އަަށެވެ.ޖަވާބު: ސިނގެރޭޓަކީ ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އޭތި ބުއިމާއި، ވިއްކުމާއި، އެއާ ބެހޭ އެނޫންވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހަރާމް ވަނީ އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އޭގެ އިތުރުންވެސް އިސްރާފު ކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން ފަދަ ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ. […]

ޖިންނީން (21)

ހަމައެފަދައިން ޙައްޤަކާނުލާ ޖިންނީން ޤަތުލުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. އެއީ އިންސާނުންވެސް ޙައްޤަކާނުލާ ޤަތުލުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ ފަދައިންނެވެ. ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް އަނިޔާވެރިވުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާއަށް އަނިޔާވެރިވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. އެއީ ކާފިރެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿… وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ…﴾ [سورة المائدة ٨] މާނައީ: “… އަދި ބަޔަކުމީހުންދެކެ ތިޔަބައިމީހުންގައި އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަމެއް އެއީ، ތިޔަބައިމީހުން ޢަދުލުވެރި ނުވުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅާކަމެއް […]