[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 85 “ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން.… “

ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން. ޢަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން، އައިސްފައިވާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ:… شَهَادَة الزُّورِ، وَكِتْمَان شَهَادَة الْحق))[1] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތާ ކައިރީގައި… ދޮގުހެކި ދިނުމާއި ތެދުހެކި ފޮރުވުން ވެއެވެ.” ދޮގުހެތްކަކީ އެއީ ހެކިވުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ގަސްތުގައި ދޮގުހެދުމެވެ. ފަހެ ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ނައްތައިލާ ފަދައިން ތެދުހެކި […]