[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ޖާގަ ރިޒާވުކުރުމުގެ (ހިފުމުގެ) ކުރުމުގެ ޙުކުމް – 2

އިސްލާމް ދީނުގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމަށްޓަކައި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން މި މައްސަލައިގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރު އަދި ދިގު ފޮތްތަކުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޢުޟޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ޢިނާޔަތްތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވަނީ ޙަދީސް ޢިލްމުވެރިން، އެބޭފުޅުންގެ ޙަދީސް ފޮތްތަކުގައެވެ. ޙަދީސް ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޞައްޙަ ފޮތަކީ (( ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ )) އެވެ. (( ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ )) ގެ މުޞައްނިފު – ރަޙިމަހުﷲ – ވަނީ އެފޮތުގައި […]