[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައްވަޅުގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ޢަޛާބު – 1

ކައްވަޅުގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ޢަޛާބު ގެ މުރާދު: އެއީ ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތުގައި ( އެބަހީ: މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުމާއި ދެމެދުގައި) ލިބިގެންދާ ޢަޒާބާއި ނިޢުމަތްތަކެވެ. ކައްވަޅުގެ ޢަޒާބު ނުވަތަ ނިޢުމަތްތަކަކީ ކައްވަޅުގައި ވަޅުލެވޭ މީހާއާއި ވަޅުނުލެވޭ މީހާއަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަލިފާނުން އަނދައިގެން ނުވަތަ މިނިކާ އެއްޗެއް ކާލުމުގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހާއަށްވެސް ބަރުޒަޚުގެ ނިޢުމަތްތައް ނުވަތަ ޢަޒާބުލިބެއެވެ. ކައްވަޅުގެ ޢަޒާބު ނުވަތަ ނިޢުމަތޭ ބުނެ މިތަނުގައި ޢަޒާބު ނުވަތަ ނިޢުމަތް ކައްވަޅަށް ނިސްބަތް ކުރެވިފައި އެވަނީ، ޣާލިބަށް […]