[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖަރްޙާއި ތަޢްދީލު (9)

އަދި ހަމައެހެންމެ، ޢަދުލުވެރިކަމާއި މުރޫއަތްތެރިކަން ނުވަތަ އެއިން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ފިލައިގެންދާނޭފަދަ ރާވީންގެ ޢަމަލުތަކާއި ތަޞައްރުފުތައް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެއީ، ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދައިފާނޭކަމުގެ ޝުބުހަ ނަފްސަށް ވެރިކުރުވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އެފަދަ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖަރީރު ބްނު ޢަބްދިލްޙަމީދުގެ އަޚް، އަނަސް ބްނު ޢަބްދިލްޙަމީދާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބޫ ޙާތަމް ރިވާކުރައްވާފައިވާ އަންނަނިވި ރިވާޔަތް ހިމެނެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. ((سمعت يحيى بن المغيرة قال: سألت جريراً […]