[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެންގުޅުއްވި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މިއަދާ ހަމައަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ 3

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އިސްތަށިތައް އެބައިމީހުންގެ އަތުގައިވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާމީހުން، އެތަކެތި ގެންގުޅެނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެއިސްތަށިތައް ފަށުވި ފަދަ އެއްޗަކަށްލާ، ބިއްލޫރި ފޮއްޓެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައެވެ. އަދި ބައެއް ތަންތަނުގައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިންވެސް، އެއިސްތަށިތައް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނުން ނެރެ، އެކަންފާހަގަކުރުން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ނުވަތަ ޝަޢުބާން މަސް ދެބައިވާ ރޭފަދަ އެބައިމީހުން ފާހަގަކުރާ އެފަދަ މޫސުންތަކުގައި […]