[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (34)

އަދި ޝަރުޢުވެގެން ނުވާ އަދި އޭގެ މާނަ ނޭނގޭ އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ނުވަތަ ލިޔެގެންވިޔަސް އެސޮރުމެންނާ (އެބަހީ: ޖިންނީންނާ) ދެކޮޅަށް އެފަދަކަމަކުން ވާގިއެދުމާމެދު ދަންނައެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އޭގައި ޝިރުކުއެކުލެވޭނަމަ ދަންނައެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ކިޔެވެލި ކިޔަވާމީހުން، ޢާންމުކޮށް ކިޔަވާ ތަކެތީގައި ޝިރުކު އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެފަދަމީހުން އެގޮތަށް ކިޔަވާ އެއްޗެއްސާއެކު ޤުރުއާނުގެ މިންވަރެއްވެސް ކިޔަވަފާނެއެވެ. އަދި ފާޅުކޮށް އަޑުއިވޭވަރަށް ޤުރުއާން ކިޔަވާފައި، ޝިރުކު ހިމެނޭ އެއްޗެހި ކިޔާއިރު ސިއްރުކުރެއެވެ. ފަރުވާއަށް އެދި ކުރާ […]