ވެކްސިންޖެހުން 1

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި “އެންޓިބޮޑީސް” އުފައްދާދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޒާތުގައި ވެކްސިންއަކީ ބަލިޖައްސާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.