[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (3)

އަސާސް 2: މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ހޭދަކުރުމުގެ ޙައްޤުދެވިފައިވާ މިންވަރު   އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމެއްނެތި ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. މި ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގައި ޢާންމު ފަރުދުންނަށް މުދާ މިލްކުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބައެއް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ސަރުކާރުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްވެސް އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގައިވެއެވެ. އަދި އެހެންމީހުންގެ ޙައްއްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަ ވިޔަފާރިވެރިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދީފައިވެއެވެ. މުދާ […]