[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 13

  މިފަދަ އެތަކެއް ޙާދިޘާ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތުން އެހެރީ ފެންނާށެވެ. އެގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެކިއެކި އާޔަތްތަކުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އެވެނި މިވެނި ކަމެއް އެވަނީ ގޯސްކޮށް ހިނގައިފައި ކަމަށާއި އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރަކު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم މައްކާގެ ޤުރައިޝުންގެ ބޮޑުންގެ ޖަމާޢަތަކަށް ދީނަށް ގޮވާލައްވަން އިންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ލޯ […]

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (12)

ރިބާ އަލްފަޟްލު ހިނގާ ބާވަތްތަކާއި އެބާވަތްތަކުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހުއްދަވާނެ ޙާލަތްތައް އަންގައިދޭ ޗާޓް     ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ރަމްޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު   SP – spot exchange މުޢާމަލާތް ހުއްދަވުމަށްޓަކައި އަތުން އަތަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމްވުން     EM & SP – Equal Amount and Spot Exchange މުޢާމަލާތް ހުއްދަވުމަށް ޓަކައި އަތުން އަތަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމްވުމާއެކު މިނެކިރުމުގައި އެކަތި އަނެކެއްޗަށް ބަދަލުކުރެވޭ މިންވަރު ހަމަހަމަވެގެންވުން ލާޒިމުވުން     […]