[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (13)

އަސާސް 8: ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދު ހިންގާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުތައް ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، ސަރުކާރަށް ބައެއް އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ލިބިފައިއެވެ. އެއީ ޙަރާމް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ބޭއިންސާފުވެރިގޮތްތަކެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ގެންގުޅުންފަދަ ޙާލަތްތަކެވެ. އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއީ އިޤްތިޞާދު އަޑިއަޅާލައިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިޤްތިޞާދު އަލުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން ލާޒިމުކުރުންފަދަ ކަންކަމެވެ. ޒަކާތް، ޚަރާޖު، ޖިޒްޔަ ނެގުމުގެ ނިޒާމްތަކުގެ […]