[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم ދެނެގަތުން

ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم ދެނެގަތުމުގައި 5 ކަމެއް ހިމެނިގެން ވެއެވެ.      (1) އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބު ދެނެގަތުން އެންމެ ޝަރަފުވެރި ނަސަބު ލިބިގެންވާ އިންސާނަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ޢަރަބިންގެ ތެރެއިންވާ ޤުރައިޝް ވަންހައިގެ ހާޝިމީ ދަރިކޮޅުގެ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބު ބުން ހާޝިމެވެ. صلي الله عليه وسلم.      (2) އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅާއި އުފަންވި ރަށް އަދި ހިޖުރަކުރެއްވި ރަށް ދެނެގަތުން ޝައިޚް […]