[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙައިޟުވެރިޔާ މިސްކިތަށް ވަނުން

ޤުރުއާން ޙިފްޡުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޢިލްމީ މަޖިލީހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޙައިޟުވެރިޔާ މިސްކިތަށް ވަނުން     ސުވާލު: ޙައިޟުވެރިޔަކު ޢިލްމީ މަޖިލިހަކަށް (ދަރުސްއަކަށް) ނުވަތަ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ޙަލަޤާއަކަށް ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައި މިސްކިތަށް ދާން ބޭނުންވެއެވެ. އޭނާއަކީ ޤަވާޢިދުން މި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވާ މީހެކެވެ. އަދި އޭނާއަށް މި ކުލާސްތައް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ފަހުން އެ ކުލާސްތައް އިޢާދަކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ޝަރުޠުތަކާއެކު ނަމަވެސް އޭނާއަށް މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވުން ހުއްދަވެގެން ވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ […]