[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދެއަތް އުފުލައި ދުޢާކުރުމާއި ދެއަތް ނުއުފުލައި ދުޢާކުރުން

ދުޢާކުރުމުގައި ދެއަތް އުފުލާ ދުޢާކުރާނީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ؟ އަދި ދުޢާކުރުމުގައި ދެއަތް ނޫފުލާ ދުޢާކުރަނީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އޮޅުން އަރާފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުކަމެކެވެ. ކޮންމެ އަޅުކަމަކަށްވެސް ޞައްޙަ ދަލީލެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ. އަތްއުފުލުން ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވަނީ ދުޢާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ނުވަތަ ދުޢާގެ މަޙައްލުގައެވެ. އެއީ ދުޢާ، އެހެން އަޅުކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ޙާލަތުގަ މެނުވީއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދުޢާކުރާއިރު އަތް އުފުލާނަމަ އެކުރެވެނީ އެ އަޅުކަން ކުރަން ވާރިދުވެފައިވާ […]