[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

އަވަށްޓެރި ކާފިރު ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެކި އެކި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މުސްލިމުން، ބައެއްފަހަރު ކާފިރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަލާލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާތީ ފެނެއެވެ. މިކަމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ މިކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަންޖެހެއެވެ. މުސްލިމުން ފައްޅިތަކަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުހުއްޓެވެ.   އެގޮތުން: 1- އެއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ވިދާޅުވަނީ ޙަނަފީންނާއި ޝާފިޢީންނެވެ. ޝާފިޢީން ބުނާގޮތުގައި ވަނުން ޙަރާމްވަނީ ޞޫރަ ހުރި […]