ޒިނޭ އަށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް (ހަތަރުވަނަ ބައި) : ފިރިހެނުން ޣީރަތްތެރިކަން ނެތުން

4- ފިރިހެނުންގެ ޣީރަތްތެރިކަމެއް ނެތުން:   ޣީރަތްތެރިކަމަކީ މީހަކު ދެކެލޯބިވާތީ އަދި އެމީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ރުޅިއައިސްގެން ތިމާގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ނުރުހުން އުފެދުމެވެ. ތިމާގެ އަނބިދަރީން ފާފަކުރާއިރު، ހިލޭ މީހުންނާއެކު ގުޅުންތައް ހިންގާއިރު ތިބާ އެކަމަށް ރުހިގެން ނުހުރެ އެކަމަށް ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރުމެވެ. މިއީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި ޞިފައެކެވެ. އަދި މިކަމަކީ ދީނުގައި ޠަޢުރީފުކުރެވޭ އެކަމަށް ޘަވާބު ލިބޭ ކަމެކެވެ. އަދި މި ބާވަތުގެ ރުޅިވެރިކަމަކީ އެ ރުޅިއަންނަ މީހާއަށާއި އެމީހަކާ ހެދި ރުޅި އާދެވޭ […]