[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 14

ދެން މިހިސާބަށް، ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރެވިގެންވާ ތަޤްވާގެ ފައިދާތަކެވެ.