[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮރޯނާގެ މި ޙާލަތުގައި ދުރުދުރުގައި ތިބެ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

* ދީނުގައިވާ ކޮންމެ ވާޖިބެއް ކެނޑިގެންދާނީ ކުޅަދާނަކަން ކެނޑިގެންދާ ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޙުކުމްތައް ޢާންމު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހަައްދެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދުންގެ ޢުމުރާއި ބަލިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުބާރު ހިފޭ ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެއެވެ.