[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

– ޙައްޖުމަހުގެ 1 – 8 އަށް ރޯދަ ހިފުމަށް އެދޭ މީހަކު އެދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެފަދައިން ރޯދަ ހިފާ އިރު ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ހިފާފައި އަނެއްބައި ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ދޫކޮށްލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.