[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (13)

މިޖީލުގެ ކުދިން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭރުވީ ކިހިނެތް އަދި ކީއްވެ؟ މިބާބަކީ މިފޮތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބައެވެ. އަދި މައިގަނޑު މައުޟޫޢަށް އަލިއަޅުވާލެވޭ ބާބެވެ. މީގައި ވަނީ މިޖީލުގެ ކުދިންގެ ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ހެދޭ ގޯސްތަކާއި، އެގޯސްތަކުގެ ޙައްލުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ބައްޔަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެބައްޔަށްވާ ބޭހަކީ ކޮބައިކަންވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެމައްސަލަތަކުގެ ޙައްލަކީ ކޮބައިކަންވެސް ވާނީ ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރިވާން މެދުވެރިވީ ސަބަބުތަކާއި، މައިންބަފައިންނަށް […]