އުފަންވާ ކުއްޖާގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ 43 ފައިދާ – 8

(18) ދުވަސް ގުނާނީ ކުއްޖާ އުފަންވާދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެއީ އުފަންވީ ރޭގަނޑަކުކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ. އުފަންވީ ރޭގަނޑަކުކަމުގައި ވާނަމަ ދުވަސް ގުނާނީ އޭގެ އަނެއް ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.