[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ 75

އަތުބާޢުއް ތާބިޢީ ބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި ސުންނަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެބޭކަލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ފަދައިން، ތިންވަނަ ޤަރުނުގެ ބޭކަލުންވެސް ސުންނަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ.