[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލަކުނު

ނޯޓް: މި ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރަށުން ބޭރުގައި އިނުމަށްފަހު އަޔާނާ ރަށަށްދާން ނިންމީ  ރަށުގައި ކުރިއަަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ދިމާކޮށެެވެ. އާއިލާގެ އެއްވެސް  މީހަކަށް ނާންގާ މާލެއިން ފުރައިގެން އަޔާނާގެ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައެވެ. އަދި ރައްޓެހި ކުއްޖަކަށް ގުޅައިގެން ސައިކަލެއްގައި ގެއަށް އައިއިރު އަޔާނާގެ މަންމަ ހުރީ ބަދިގޭގައި ބުރަ މަސައްކަތެއްގައެވެ. އަޔާނާ ފެނުމުން އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ކޮއްކޮ އަމްނާ […]