[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޯދަވެރިޔާގެ އަދަބުތައް (1)

  އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާވުމަކުން ތައުބާވެ، ސަލާމަތްތެރި ހިތަކާއިގެން ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤްބާލުކުރުން. ކޮންމެ އަޅުކަމުގެ މޫސުމަކާވެސް ބައްދަލުކުރަންވާނީ ފާފައިގެ ދަމިލައިން ނަފްސުތައް ތޯހިރުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކީ ރުޅިވެރިކަމާއި، ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި، ޙަސަދަވެރިކަމާއި، ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙުން ހިތްތައްވެސް ތޯހިރުކޮށްގެންނެވެ. ތައުބާވުމާއި އެކީ މީސްތަކުންނަށް މާފުކޮށް ޢަފޫކުރުމަކީ ރޯދަވެރިޔާ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ހަތަރުވަނަ ރުކުންކަމުގައި ދަނެގަތުން. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މުހިންމު ރުކުނަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ވީހިނދު، އިސްލާމްދީނުގެ އެހެނިހެން ރުކުންތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިރުކުންވެސް އެންމެ […]