[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝައްވާލު މަހާއި ގުޅޭ ބައެއް ފިޤުހީ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ނަޡަރެއް

ޝައްވާލުމަހަކީ ޙައްޖުގެ މައްސަރުތަކުންގެ ތެރެއިންވާ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރެކެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއް އަޅުކަމަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައާއި ވިދިގެން ޝައްވާލުމަހުން ހަރޯދަ ހިފުމެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަރޯދަ ހިފުމަކީ މުސްތަޙައްބު ސުންނަތެކެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައާއި ވިދިގެން ޝައްވާލު މަހުން ހަރޯދަ ހިފުމީ މުޅި އަހަރުދުވަހު ރޯދަހިފުންފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. މުޅި އަހަރު ދުވަހު ރޯދަހިފުމަށް ވާ ގޮތަކީ ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް ދިހަ ހެޔޮކަން ލިބޭނެކަމަށް ﷲ ތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. މިއުސޫލުގެ ދަށުން ބަލާއިރު ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ […]